Biblioteka szkolna

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Poniedziałek 09:00-14:30
Wtorek 09:00-15:30
Środa 08:00-14:00
Czwartek 08:00-13:30
Piątek 08:00-14:30

ZAPRASZAMY!

Biblioteczny konkurs plastyczny

Bardzo miło nam poinformować, że Konkurs Plastyczny “Mój ulubiony bohater z lektury szkolnej..” został rozstrzygnięty!

Pasowanie na czytelnika

W dniach 15-16 marca 2023r. odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej uczniów klas pierwszych.

Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie

Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 26 września 2022r. uczniowie klasy Id udali się na małą wyprawę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.

Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem

W dniu 10 grudnia 2022 r. grupa młodzieży z klasy  8a  wraz z nauczycielem bibliotekarzem uczestniczyła w spotkaniu z Andrzejem Pilipiukiem. Odbyło się ono w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Regulamin korzystania z biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 148 W KRAKOWIE
1. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. Godziny pracy biblioteki szkolnej znajdują się przy wejściu do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka szkolna.
2. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
3. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.
5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając książki do domu lub w czytelni na miejscu.
6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
7. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
8. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo wypożyczyć większą liczbę książek.
9. Książek wypożyczonych na swoje nazwisko nie można przekazywać innym osobom.
10. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
11. Książki i inne dokumenty znajdujące się w bibliotece należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.
13. Do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego, wszystkie książki wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
14. W przypadku zmiany szkoły, uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną. 

Regulamin wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

Regulamin wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników w Szkole Podstawowej nr 148 w Krakowie
Podstawa prawna: Art. 22aj ust. 1, ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z pozn. zmianami (Dz. U. z 2018 poz. 1457)
1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej będące własnością Gminy Miejskiej Kraków, gromadzone są w bibliotece szkolnej oraz będą użytkowane przez okres trzech lat.
2. Nauczyciel biblioteki szkolnej:
a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne na okres jednego roku szkolnego,
b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania.
3. Do wypożyczenia podręczników, materiałów edukacyjnych oraz otrzymania materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie klas Szkoły Podstawowej nr 148.
4. Rodzice uczniów lub uczniowie w obecności wychowawcy wypożyczają podręczniki w pakietach (komplety wszystkich podręczników do danej klasy) na początku roku szkolnego, w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
5. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na zgodność ilości oraz tytułów podręczników, a ewentualne niezgodności niezwłocznie zgłosić nauczycielowi wypożyczającemu pakiet.
6. Dokumentacja związana z wypożyczaniem podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.
7. Kartę wypożyczenia podręczników podpisuje uczeń w dniu odbioru podręczników lub rodzic w dniu wypożyczenia, albo podczas zebrania z wychowawcą klasy we wrześniu każdego roku szkolnego.
8. Określa się następujące zasady korzystania z podręczników:
a) uczeń ma prawo korzystać z podręcznika zarówno w szkole, jak i w domu;
b) uczeń ma obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem
c) uczeń ma obowiązek dbać o otrzymany podręcznik (założenie okładki, podpisanie tylko w wyznaczonym miejscu, nie nanoszenie żadnych notatek, rysunków lub zaznaczeń, nie wyrywanie, zaginanie kartek, itp.);
9.Uczniowie oddają podręczniki, materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, a wychowawcą klasy.
10. Podczas dokonywania zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w pkt.
a) sprawdzają czy stopień zużycia podręczników pozwala na dalsze z nich korzystanie.
b) Ustala się stopień zużycia podręcznika jako:
c) Podręcznik nadający się do dalszego użytku, może posiadać: otarcia, zabrudzenia, zagięcia, które nie mają wpływu na korzystanie z niego, a jedynie obniżają jego wartość wizualną.
d) Podręcznik zniszczony, nie nadający się do ponownego użycia (brak stron, i zaznaczenia niemożliwe do usunięcia, niemożliwość odczytania zamieszczonych tekstów, itp.).
11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) opiekun prawny ucznia, w razie zniszczenia lub zagubienia podręcznika, ma obowiązek odkupienia lub dokonania wpłaty równowartości pieniężnej za niezwrócony podręcznik, na rachunek Szkoły Podstawowej nr 148 ul. Żabia 20, 30-809 Kraków: 64102028920000540205907862 W treści przelewu należy wpisać: „Zwrot za podręcznik (tytuł
podręcznika oraz wydawnictwo), klasa …., imię i nazwisko ucznia….., a w przypadku podręczników dla
uczniów klas 1-3 należy dodatkowo podać właściwy numer części podręcznika”
12. W przypadku gdy uczeń przechodzi do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest zwrócić wypożyczone podręczniki do biblioteki.
13. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
14. Sprawy sporne związane z wypożyczaniem i zwrotem z darmowych podręczników rozstrzyga Dyrektor Szkoły.