Rekrutacja

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 i zachęcamy:
• do zapoznania się z naszą ofertą na nowy rok szkolny 2023/2024
• do składania wniosków elektronicznych poprzez stronę krakow.elemento.pl
• do złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły na rok szkolny 2023/2024 oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów naboru. Przy składaniu wniosku prosimy o wstępną deklarację wyboru klasy zgodnie z Państwa preferencjami.

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2023/24
1. Klasa integracyjna (język angielski)
2. Klasa ogólnodostępna (język angielski)
3. Klasa ogólnodostępna (język angielski i język francuski)

Jedna z klas ogólnodostępnych realizuje innowację pedagogiczną „Przygoda z kulturą francuską ”. Jej uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka obcego już od pierwszej klasy w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

 

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpocznie się 1 marca 2023 r.
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców ELEMENTO (krakow.elemento.pl).
Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:
• Informator o ofercie szkoły
• Szkołę obwodową
• Zasady naboru
• Terminarz
• Kryteria
• Pliki do pobrania, instrukcję

Wniosek o przyjęcie dziecka należy wypełnić w serwisie w wersji elektronicznej, a następnie go wydrukować i podpisać. Mogą też Państwo wypełnić papierową wersję wniosku, która jest dostępna w szkolnym sekretariacie.
W obu przypadkach wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów naboru, należy dostarczyć do 31 marca 2023 r. do sekretariatu szkoły.

W poniedziałki, wtorki i czwartki sekretariat jest czynny w godzinach 7.00 – 15.30, natomiast w piątki – w godzinach 7.00 – 15.00 .

Wzory dokumentów do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły – link
2. Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły – link
3. Deklaracja wyboru klasy – link

– Postępowanie rekrutacyjne reguluje rozdział 6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 280/2023 z dnia 31.01.2023 r.

Terminarz rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 31 marca 2023 r. 9 – 25 maja 2023 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 1 – 21 marca 2023 r. 9 – 19 maja 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 21 marca 2023 r. 19 maja 2023 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 3 kwietnia 2023 r. do 26 maja 2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 kwietnia 2023 r. 12 czerwca 2023 r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 24 kwietnia – 5 maja 2023 r. 13 – 19 czerwca 2023 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 maja 2023 r. 20 czerwca 2023 r.

System rekrutacji do klas pierwszych oparty jest o jednolite kryteria naboru określone Uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.:

Kryteria uwzględniane w punktacji

  KRYTERIUM Dotyczy/

Nie dotyczy

 

Liczba punktów
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły wskazanej we wniosku. TAK/ NIE 6 pkt.
2. Szkoła we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu. TAK/ NIE 5 pkt.
3. Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie stacjonarnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej.              

–  należy dostarczyć zaświadczenie z miejsca pracy

TAK/ NIE 3 pkt.
4. Szkoła wskazana we wniosku ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat. TAK/ NIE 2 pkt.
5. Droga rodzica z przedszkola do szkoły, do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej.              

-należy dostarczyć zaświadczenie z przedszkola młodszego rodzeństwa

TAK/ NIE 1 pkt.

 

Dzieci niepełnosprawne nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Edukacji i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pełna treść procedury wydawania skierowań do klasy integracyjnej znajduje się poniżej:
www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=EK-16

Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem Renatą Goleń i do przekazania bliższych informacji o dziecku.

telefon: 12 658 84 22 w. 20

email: renata.golen@sp148.org

 

 

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 9 maja 2023 roku, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Obwód  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148:

ul. Jana Kozietulskiego, ul. Ks. Piotra Ściegiennego, ul. Żabia, ul. Leonida Teligi (nr 3).

DZIEŃ OTWARTY
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 148
im. Polskich Noblistów

 odbył się 11 marca 2023 r.

Dziękujemy za Państwa obecność w progach naszej szkoły.

Zachęcam do sprawdzenia zasad rekrutacji do klas pierwszych w zakładce „Rekrutacja” oraz obejrzenia filmów i prezentacji o naszej Szkole.

Pozdrawiam serdecznie,

Jolanta Piekarska
Dyrektor Szkoły

Zachęcamy również do obejrzenia fotorelacji z Dnia Otwartego organizowanego w naszej szkole w poprzednich latach.

• Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
• Prawie 30 lat doświadczenia w kształceniu integracyjnym.
• Szeroka pomoc specjalistów (biofeedback, logopedia, rewalidacja indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne).
• Innowacje pedagogiczne, rozwijające zdolności humanistyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i sportowe.
• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
• Doskonałe warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne.
• Jednozmianowość.
• Dwie sale świetlicowe; świetlica czynna w godz. 7:00 – 17:00.
• Pracownie komputerowe.
• Pracownie multimedialne do nauki języków obcych.
• Biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym.
• Sala do terapii biofeedback.
• Nowoczesne technologie, dziennik elektroniczny.
• Boiska wielofunkcyjne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala fitness i siłownia.
• Stołówka, posiłki gotowane w szkole.
• Opieka medyczna pielęgniarki szkolnej.
• Doskonałe położenie ułatwiające dojazd z różnych stron Krakowa i okolic.

SZKOŁA PRZY ŻABIEJ TO SZKOŁA MAŁYCH I DUŻYCH SUKCESÓW!