Rekrutacja

 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
 • Prawie 30 lat doświadczenia w kształceniu integracyjnym.
 • Szeroka pomoc specjalistów (biofeedback, logopedia, rewalidacja indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne).
 • Innowacje pedagogiczne, rozwijające zdolności humanistyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i sportowe.
 • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
 • Doskonałe warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne.
 • Jednozmianowość.
 • Dwie sale świetlicowe; świetlica czynna w godz. 7:00 – 17:00.
 • Pracownie komputerowe.
 • Pracownie multimedialne do nauki języków obcych.
 • Biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym.
 • Sala do terapii biofeedback.
 • Nowoczesne technologie, dziennik elektroniczny.
 • Boiska wielofunkcyjne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala fitness i siłownia.
 • Stołówka, posiłki gotowane w szkole.
 • Opieka medyczna pielęgniarki szkolnej.
 • Doskonałe położenie ułatwiające dojazd z różnych stron Krakowa i okolic.

SZKOŁA PRZY ŻABIEJ TO SZKOŁA MAŁYCH I DUŻYCH SUKCESÓW!

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 i zachęcamy:
• do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2024/2025;
• do składania wniosków rekrutacyjnych
• przy składaniu wniosku prosimy o wstępną deklarację wyboru klasy zgodnie z Państwa preferencjami.

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2024/25

1. Klasa integracyjna (język angielski)

2. Klasa ogólnodostępna (język angielski)

3. Klasa ogólnodostępna (język angielski i język francuski)

Jedna z klas ogólnodostępnych realizuje innowację pedagogiczną „Przygoda z kulturą francuską ”. Jej uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka obcego już od pierwszej klasy w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Planowana liczba godzin języka angielskiego w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej z jednym językiem obcym to cztery godziny tygodniowo (dodatkowe dwie godziny).

 

Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie odbył się 9 marca 2024 r.

 

Zachęcamy również do obejrzenia fotorelacji z Dnia Otwartego organizowanego w naszej szkole w poprzednich latach.

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpocznie się 1 marca 2024 r.
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców ELEMENTO (krakow.elemento.pl).
Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji tzn.:
• Informator o ofercie szkoły
• Szkołę obwodową
• Zasady naboru
• Terminarz
• Kryteria
• Pliki do pobrania, instrukcję

Wniosek o przyjęcie dziecka można:
• wypełnić w serwisie w wersji elektronicznej krakow.elemento.pl , a następnie go wydrukować i podpisać
albo
• wypełnić odręcznie papierową wersję wniosku, która jest również dostępna w szkolnym sekretariacie
albo
• przesłać przez profil zaufany EPUAP (wówczas nie trzeba składać wniosku w wersji papierowej).

W każdym przypadku do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów naboru oraz deklarację wyboru klasy.
Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć do 29 marca 2024 r. do sekretariatu szkoły (w wersji papierowej lub elektronicznej przez profil zaufany EPUAP).

W poniedziałki, wtorki i czwartki sekretariat jest czynny w godzinach 7:00 – 15:30, natomiast w piątki – w godzinach 7:00 – 15:00.
Wzory dokumentów do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły – link
2. Deklaracja wyboru klasy – link
3. Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły – link

Postępowanie rekrutacyjne reguluje rozdział 6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 309/2024 z dnia 30.01.2024 r.:

Terminarz rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  1 – 29 marca 2024 r.  9 – 23 maja 2024 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe  1 – 19 marca 2024 r.  9 – 17 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe  19 marca 2024 r.  17 maja 2024 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 2 kwietnia 2024 r. do 24 maja 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  19 kwietnia 2024 r. 10 czerwca 2024 r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 22 kwietnia – 7 maja 2024r.
11 – 17 czerwca 2024 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 maja 2024 r. 18 czerwca 2024 r.

 

System rekrutacji do klas pierwszych oparty jest o jednolite kryteria naboru określone Uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.:

Kryteria uwzględniane w punktacji.

                KRYTERIUM Dotyczy/

nie dotyczy

Liczba punktów
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły wskazanej we wniosku TAK/ NIE 6 pkt.
2. Szkoła we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu TAK/ NIE 5 pkt.
3. Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie stacjonarnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej

–  należy dostarczyć dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

TAK/ NIE 3 pkt.
4. Szkoła wskazana we wniosku ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat. TAK/ NIE 2 pkt.
5. Droga rodzica z przedszkola do szkoły do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej

– należy dostarczyć zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata

TAK/ NIE 1 pkt.

 

Dzieci z niepełnosprawnościami nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Edukacji i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Pełna treść procedury wydawania skierowań do klasy integracyjnej znajduje się poniżej: 

Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem Renatą Goleń i do przekazania bliższych informacji o dziecku.
Telefon: 12 658 84 22 w. 20

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 9 maja 2024 roku, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Obwód  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148: ul. Jana Kozietulskiego, ul. Ks. Piotra Ściegiennego, ul. Żabia, ul. Leonida Teligi (nr 3).

Scroll to Top
Skip to content