Integracja w naszej szkole

 

 
Posiadamy 27 – letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia klas integracyjnych

W roku szkolnym 1994/95, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, utworzyliśmy w naszej szkole pierwszą klasę integracyjną. Zdawaliśmy sobie bowiem sprawę z tego,  jakie problemy  mają  dzieci niepełnosprawne i ich rodzice, stając u progu rozpoczęcia nauki szkolnej. Podejmując ten trud, byliśmy przekonani, że idea integracji wiąże się z nowoczesnym myśleniem o edukacji dzieci niepełnosprawnych.

 
Wspieramy w rozwoju i edukacji dzieci z różnymi niepełnosprawnościami

W klasach integracyjnych funkcjonujących w naszej szkole uczą się dzieci

– niedosłyszące i słabosłyszące,

– niedowidzące i słabowidzące,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z niepełnosprawnością intelektualną, 

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 
Dostosowujemy metody i formy pracy do możliwości i potrzeb naszych uczniów

Dzieci  niepełnosprawne   realizują   taki  sam program nauczania, jak  pozostali uczniowie, przy czym  jest  on  dostosowany  do  ich  indywidualnych  możliwości  i potrzeb psychofizycznych.

Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość nauki w naturalnym środowisku szkolnym, a wymagania edukacyjne są dostosowane do dynamiki ich rozwoju, możliwości i tempa pracy.

 
Tworzymy bezpieczne miejsce do nauki i zabawy

 – W klasie integracyjnej może uczyć się maksymalnie 20 uczniów, w tym maksymalnie 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 – Z uczniami pracuje dwóch nauczycieli: jeden jest nauczycielem prowadzącym zajęcia, drugi jest nauczycielem współorganizującym nauczanie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

– Uczniowie mogą korzystać także z pomocy  psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy i doradcy zawodowego.

 
Kształtujemy postawy akceptacji, tolerancji, empatii i zrozumienia

Pełnosprawni uczniowie w czasie wspólnej nauki i zabawy uczą się dostrzegania potrzeb innych, akceptacji i tolerancji wobec odmiennych zachowań, opiekuńczości i odpowiedzialności za słabszych. Pomagając swoim kolegom i koleżankom podnoszą tym samym swoją samoocenę.
Wspólna nauka i zabawa jest dla dzieci okazją  do wzajemnego poznania i dostrzegania, że każde z nich jest inne i wyjątkowe, ale mimo różnic mają zbliżone potrzeby i pragnienia oraz prawo by je zaspokoić.

 
Jesteśmy razem, bo razem możemy więcej

Nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem oraz by każde dziecko czuło się w niej dobrze i robiło postępy na miarę swoich możliwości.

Uczniowie wspólnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach do kina, teatru, wycieczkach. Korzystają ze świetlicy, stołówki szkolnej i biblioteki.
Wspólnie  podejmują  różne  działania, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności.

Mogą liczyć na pomoc rówieśników i nauczycieli, zwłaszcza na wsparcie ze strony nauczyciela współorganizującego ich nauczanie, obecnego w klasie podczas większości lekcji.

 
Ciągle się doskonalimy i ulepszamy bazę szkoły

Pedagodzy specjalni zatrudnieni w naszej szkole posiadają specjalistyczne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii Biofeedback.

Nasi uczniowie, w zależności od potrzeb, mogą być objęci zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej takimi jak:
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– terapia logopedyczna,
– zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne
– terapia EEG Biofeedback,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
– zajęcia rozwijające uzdolnienia.
Dysponujemy odpowiednim zapleczem dydaktycznym, salami do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii EEG Biofeedback, terapii logopedycznej, rewalidacji indywidualnej. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne uzyskane m. in.  podczas realizacji unijnych projektów.

 
Chcemy być potrzebni

Zespół pedagogów specjalnych we współpracy z pozostałymi nauczycielami organizuje cyklicznie:
– Przegląd Form Artystycznych uczniów szkół integracyjnych „Pod Żabim Parasolem”,
– bożonarodzeniowe i wielkanocne warsztaty tworzenia ozdób świątecznych,
– warsztaty integracyjne,
– zajęcia adaptacyjne „Nasza szkoła da się lubić”.

Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowania wydanego przez Wydział Edukacji UMK do klasy integracyjnej.

Kliknij i zobacz  >> „Galerię zdjęć naszych klas integracyjnych” >>