Integracja

Posiadamy prawie 30 – letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia
klas integracyjnych

W roku szkolnym 1994/95, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, utworzyliśmy w naszej szkole
pierwszą klasę integracyjną.
Zdawaliśmy sobie bowiem sprawę z tego, jakie problemy mają dzieci niepełnosprawne i ich rodzice,
stając u progu rozpoczęcia nauki szkolnej. Podejmując ten trud, byliśmy przekonani, że idea integracji wiąże się
z nowoczesnym myśleniem o edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Wspieramy w rozwoju i edukacji dzieci z różnymi niepełnosprawnościami

W klasach integracyjnych w naszej szkole uczą się dzieci:

– niedosłyszące i słabosłyszące,
– niedowidzące i słabowidzące,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dostosowujemy metody i formy pracy do możliwości i potrzeb naszych uczniów

Dzieci niepełnosprawne realizują taki sam program nauczania, jak pozostali uczniowie, przy czym jest on dostosowany
do ich indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych. Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość nauki
w naturalnym środowisku szkolnym, a wymagania edukacyjne są dostosowane do dynamiki ich rozwoju,
możliwości i tempa pracy.

Tworzymy bezpieczne miejsce do nauki i zabawy

W klasie integracyjnej może uczyć się maksymalnie 20 uczniów, w tym do 5 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z uczniami pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel współorganizujący proces nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Uczniowie mogą korzystać także z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, logopedy i doradcy zawodowego.

Kształtujemy postawy akceptacji, tolerancji, empatii i zrozumienia

Pełnosprawni uczniowie w czasie wspólnej nauki i zabawy uczą się dostrzegania potrzeb innych, akceptacji, tolerancji
i odpowiedzialności za słabszych. Pomagając swoim kolegom i koleżankom, podnoszą swoją samoocenę i poczucie sprawstwa.  Wspólna nauka i zabawa jest okazją do wzajemnego poznania i dostrzegania, że mimo różnic mamy takie same pragnienia  i potrzeby – wszyscy chcemy się czuć akceptowani, lubiani i przyjęci do zespołu klasowego.

Jesteśmy razem, bo razem możemy więcej

Nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem oraz, by każde dziecko czuło się w niej dobrze i robiło postępy na miarę swoich możliwości. Uczniowie wspólnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach do kina, teatru, wycieczkach. Korzystają ze świetlicy, stołówki szkolnej i biblioteki. Wspólnie podejmują różne działania, wzajemnie się uzupełniając.

Systematycznie się doskonalimy i ulepszamy bazę szkoły

Pedagodzy specjalni zatrudnieni w naszej szkole posiadają specjalistyczne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej,
terapii Biofeedback.

Nasi uczniowie, w zależności od potrzeb, mogą być objęci zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej takimi jak:

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– terapia logopedyczna,
– zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne,
– terapia EEG Biofeedback,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
– zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Dysponujemy odpowiednim zapleczem dydaktycznym, salami do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii EEG Biofeedback,
terapii logopedycznej, rewalidacji indywidualnej.

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne uzyskane m.in. podczas realizacji unijnych projektów.

Chcemy być potrzebni

Zespół pedagogów specjalnych we współpracy z pozostałymi nauczycielami organizuje cyklicznie:

– Przegląd Form Artystycznych uczniów szkół integracyjnych „Pod Żabim Parasolem”,
– obchody dni niecodziennych,
– zajęcia adaptacyjne „Nasza szkoła da się lubić”,
– warsztaty podnoszące umiejętności w zakresie regulacji emocji.

Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
i skierowania wydanego przez Wydział Edukacji UMK do klasy integracyjnej.

Scroll to Top
Skip to content