Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi  nr 148 w roku szkolnym 2015/2016

Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kraków będzie trwała od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r.

 

W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2014/2015 oraz dzieci urodzone w 2009 roku.

Na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy pięć lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki.

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych :

  • klasy integracyjnej
  • klasy ogólnodostępnej

1.  Szkoła prowadzi elektroniczną ewidencję zapisów uczniów do klasy pierwszej.

2.  Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna  powoływana przez Dyrektora Zespołu.

3.  Dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców*.

4.  Dzieci  zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie analizy dostarczanych dokumentów, komisja może przyznać maksymalnie 24 punkty, w tym:

a.  0 – 16 punktów za  poziom gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,

b.  0 – 6 punktów za poświadczone uczęszczanie dziecka na zajęcia rozwijające zainteresowania lub za jego osiągnięcia,

c.  2 punkty za uczęszczanie rodzeństwa dziecka do ZSOI nr 4

6.  Listę uczniów zakwalifikowanych do szkoły ustala się w według malejącej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym za kryteria, o których mowa w ust. 5, aż do wyczerpania miejsc.

7. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę:

a. miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej)

b. kolejność dostarczenia wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły.

8.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do klasy pierwszej, jeżeli zostało zakwalifikowane w wyniku postępowania rekrutacyjnego  oraz złożone  zostały wymagane dokumenty.

Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje zgodnie  z terminami podanymi przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

9. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zobowiązani są do przedłożenia w sekretariacie szkoły, nie później niż do końca marca, następujących dokumentów:

  1. kopii skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
  2. zgłoszenia / wniosku o przyjęcie do szkoły

 (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsoi4.pl  ,

ze strony www.portaledukacyjny.krakow.pl lub w sekretariacie szkoły),

  1. informacji o gotowości szkolnej dziecka lub opinia przedszkolna obejmująca informacje (mocne strony, trudności) o dziecku w zakresie :- umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej- umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania- sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej–  samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych.(druk do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsoi4.pl),
  1. formularza rekrutacyjnego (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsoi4.pl

10. Rodzice dziecka potwierdzają wolę nauki w szkole, za pomocą formularza pobranego ze strony internetowej szkoły www.zsoi4.pl

w terminie określonym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

11.  Rekrutację uzupełniającą do klasy pierwszej przeprowadza komisja, o której mowa w pkt 2.

12. Rodzice mogą odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

*Przez rodzica rozumie się także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Dyrektor Szkoły przyjmuje dzieci niepełnosprawne do klasy integracyjnej na podstawie:

  • Skierowania wydanego przez  Prezydenta Miasta Krakowa
  • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dokumenty dzieci niepełnosprawnych przyjmuje   i udziela dodatkowych informacji

pedagog szkolny mgr Renata Goleń

poniedziałek 7.30 – 12.30

wtorek 11.30 – 17.00

środa 11.30 – 17.00

czwartek 7.30 – 12.30

piątek 7.30 – 12.30

 pokój B4,  tel.12 658 84 22 w.20

Wszystkich formalności związanych z zapisem dziecka do szkoły

można dopełnić  podczas Dnia Otwartego 14.03.2015 r.

ZAPRASZAMY!