Statut Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 32 w Krakowie

Wyciąg

§ 22
Projekt edukacyjny.

1. Uczniowie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
4. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
5. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
6. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określone zostały
w Załączniku nr 4
7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest uwzględniany przy ustalaniu oceny zachowania.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zdrowotnych lub losowych uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Zespołu Szkół może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Załącznik nr 4

Zasady realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów.

1) Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów w klasie drugiej,
a w uzasadnionych przypadkach ich realizacja może odbywać się w pierwszej lub trzeciej klasie.
2) Uczniowie realizują projekt w zespołach liczących od 3 do 8 osób, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.
3) Funkcję opiekunów zespołów uczniowskich pełnią nauczyciele realizujący zajęcia edukacyjne na poziomie klasach drugich oraz inni nauczyciele, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w realizacji projektów.
4) Dyrektor Zespołu Szkół powołuje zespół ds. realizacji projektów oraz Szkolnego Koordynatora, który:
a) opracowuje w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół harmonogram pracy na dany rok szkolny,
b) czuwa nad pracą nauczycieli opiekunów projektów,
c) czuwa nad organizacją publicznego przedstawienia rezultatów projektów edukacyjnych.
5) Zespół ds. projektów w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół określa obszar tematyczny realizowanych w danym roku szkolnym projektów, biorąc pod uwagę m. in. ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne oraz potrzeby szkoły i środowiska lokalnego.
6) Nauczyciele opiekunowie projektów przekazują Koordynatorowi pisemną informację zawierającą:
a) temat projektu,
b) rodzaj projektu (np. badawczy, zadaniowy),
c) krótki opis problemu, który będą rozwiązać uczniowie w trakcie jego realizacji,
d) czas realizacji projektu i harmonogram spotkań z uczniami
7) Tematyka projektów może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
8) Opracowany przez koordynatora i zaakceptowany przez Dyrektora Zespołu Szkół zestaw tematów projektów zostaje przekazany wychowawcom klas drugich, którzy informują o nich swoich uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).
9) Informacje na temat projektów zostają zamieszczone również na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy w holu Szkoły.
10) Uczniowie dokonują wyboru określonego tematu, poprzez złożenie pisemnej deklaracji u nauczyciela opiekuna. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
11) Nauczyciel opiekun tworzy listę członków zespołu i przekazuje je Szkolnemu Koordynatorowi.
12) Wychowawcy klas monitorują udział swoich uczniów w realizacji projektów,
w zakresie:
a) wyboru tematu i zespołu przez każdego ucznia klasy,
b) pozyskiwania informacji od opiekunami projektów na temat zaangażowania, poszczególnych uczniów w pracę zespołu przy ustalaniu oceny zachowania,
c) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej.
13) W przypadku gdy uczeń nie wybrał tematu w określonym terminie nauczyciel wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania
i uzdolnienia ucznia.
14) Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, w czasie którego opiekun projektu
z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
a) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
b) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
c) sposób prezentacji i podsumowania projektu.
15) Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
16) Zakończeniem realizacji projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
17) Prezentacje odbywają się terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół
w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
18) W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy mogą uczestniczyć:
a) uczniowie danej klasy,
b) uczniowie innych klas,
c) rodzice uczniów,
d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną ze względu na charakter projektu.
19) Opiekun projektu winien przekazać wychowawcy klasy informację
o realizacji projektu przez każdego ucznia, stanowiącą podstawę do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum.
20) Dokumentacja projektu realizowanego przez ucznia jest przechowywana w Szkole nie krócej niż do czasu ukończenia przez niego gimnazjum.