Klasa IA integracyjna

z innowacją pedagogiczną z Edukacji dla bezpieczeństwa  „Ratownictwo medyczne – bezpieczeństwo na co dzień”.

Dodatkowe zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Pierwszeństwo mają uczniowie z rejonu.

 • Typ grupy rekrutacyjnej: Integracyjna (część ogólnodostępna)

 • Symbol oddziału : A

 • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski

 • Proponowane języki obce dla początkujących : język francuski

Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej: W klasie jest od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Z uczniami pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu i wspomagający-pedagog specjalny. Lekcje chemii, fizyki i języków obcych realizowane są z podziałem na grupy. Szkoła ma ponad 20 lat doświadczeń w prowadzeniu klas integracyjnych. Uczniowie klasy integracyjnej osiągają małe i duże sukcesy na miarę swoich możliwości. Otrzymują dodatkowe wsparcie podczas lekcji i pozalekcyjnych zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji indywidualnej, logopedycznych, terapii Biofeedback, socjoterapii, terapii pedagogicznej i psychologicznej.

Znakomity wybór dla uczniów chcących zdobywać wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań  w dziedzinie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i obronności, kształtowania wartości patriotycznych i rozbudzania poszanowania dla prawa i porządku. Głównym celem programu jest wszechstronne przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w nowoczesnych standardach bezpieczeństwa współczesnego społeczeństwa i państwa. Program wspiera przyswojenie racjonalnych zachowań podczas występujących zagrożeń życia lub zdrowia, wskazuje sposób udzielania pierwszej pomocy, kształtuje postawę obywatela ratującego siebie i innych w różnych miejscach i sytuacjach. Program zakłada, że młody człowiek dbając o własne bezpieczeństwo oraz szanując życie swoje i otaczających go ludzi, zastosuje zdobytą wiedzę i wykaże się umiejętnościami pomocy w warunkach zagrożenia życia lub zdrowia innych ludzi. Ponadto, uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach praktycznych organizowanych przez Szkołę we współpracy z właściwymi formacjami mundurowymi. Uczniowie klasy realizującej innowację są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego.

Klasa IC humanistyczna

Dziedzictwo kulturowe Krakowa realizująca program autorski Krakowskie spotkania z kulturą z rozszerzonym programem z historii z innowacją pedagogiczną z języka polskiego i historii

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego i historii

Pierwszeństwo mają uczniowie z rejonu.

 • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna

 • Symbol oddziału : C

 • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski

 • Proponowane języki obce dla początkujących : język francuski

 • Oddział z programem autorskim

Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej: Lekcje języków obcych realizowane z podziałem na grupy. Planowana innowacja w zakresie nauczania języka polskiego i historii

w zakresie dodatkowych lekcji języka polskiego (realizacja programu „Krakowskie spotkania z kulturą”): przygotowywanie się do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury, zapoznanie się z twórczością artystów związanych z Krakowem, poznanie twórczości artystycznej inspirowanej Krakowem, uczestniczenie w lekcjach muzealnych, pisanie własnych utworów, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych i praca metodą projektu.

w zakresie dodatkowych lekcji historii (realizacja innowacji „Dziedzictwo kulturowe Krakowa”): zdobywanie wiedzy historycznej poprzez wyjścia tematyczne, lekcje muzealne warsztaty, korzystanie z bogatej oferty krakowskich muzeów i placówek kulturalnych, wzbogacenie treści nauczania o historię Krakowa oraz poznawanie miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi .

Klasa ID matematyczna

z innowacją „Rozszerzone nauczanie matematyki w klasie uniwersyteckiej objętej patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Dodatkowe zajęcia z matematyki.

Nie ma rejonizacji.

 • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna

 • Symbol oddziału : D

 • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski

 • Proponowane języki obce dla początkujących : język francuski

 • Oddział z programem autorskim

Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej: Lekcje z języków obcych realizowane są z podziałem na grupy. Planowana jest innowacja w zakresie nauczania matematyki: klasa uniwersytecka realizująca pod patronatem UJ autorski, poszerzony program nauczania matematyki. Program zakłada stosowanie metod poszukująco-problemowych (odkrywanie, tworzenie, projektowanie, symulacje, wynalazki) wspomagane technologiami informacyjnymi, w tym e-learningiem. Planowane dwie dodatkowe godziny matematyki przeznaczone będą na realizację treści nauczania zawartych w programie oraz rozwiązywanie zadań nietypowych, o podwyższonym stopniu trudności. W ramach współpracy z UJ młodzież będzie uczestniczyła w wykładach otwartych, dyskusjach, warsztatach na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ oraz w konkursach dla młodzieży. Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych rozwojem swoich uzdolnień i zainteresowań matematycznych.

Klasa IE przyrodnicza

z innowacją pedagogiczną z biologii, chemii i fizyki w zakresie prowadzenia eksperymentów przyrodniczych,

w klasie będzie realizowany INTERdyscyplinarny program nauczania BLOKowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Dodatkowe zajęcia z biologii, chemii lub fizyki (2 godziny zajęć badawczych tygodniowo).

Nie ma rejonizacji.

 • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna

 • Symbol oddziału : E

 • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski

 • Proponowane języki obce dla początkujących : język francuski

Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej:

Klasa pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Głównym celem proponowanej innowacji jest nauczanie przedmiotów przyrodniczych (w tym biologii i chemii) kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów przez dociekanie naukowe (IBSE) oraz rozwijanie zdolności poznawczych i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. W ramach innowacji realizowane będą projekty badawcze, zajęcia laboratoryjne na Wydziale Farmacji CM UJ, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie, wyjścia tematyczne na pokazy doświadczeń i wykłady.

W ramach programu INTERBLOK uczniowie odbywają zajęcia badawcze z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tzw. bloki. Program INTERBLOK realizowany jest w trzech kolejnych latach, przy czym:

 • w pierwszym roku – uczniowie wykonują eksperymenty naukowe wg przygotowanych instrukcji, a nauczyciel pełni rolę instruktora,

 • w drugim roku – uczniowie otrzymują do rozwiązania problemy badawcze, sami dobierają metodę rozwiązania problemu i ją realizują, nauczyciel natomiast pełni rolę eksperta i doradcy,

 • w trzecim roku – uczniowie realizują biologiczno-chemiczne projekty badawcze, nauczyciel staje się partnerem, wspólnie z uczniami poszukującym rozwiązań.

Program INTERBLOK wymaga zrealizowania trzydziestu 90 minutowych zajęć blokowych w ciągu roku szkolnego, co oznacza 60 godzin dydaktycznych rocznie. Są to godziny dodatkowe, dające możliwość poszerzenia wiadomości z przedmiotów przyrodniczych. Celem tych zajęć jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, a w konsekwencji podjęciem decyzji o kontynuowaniu nauki na kierunkach przyrodniczych.

Klasa IF francuska z poszerzonym programem DELF

z innowacją pedagogiczną „Przygoda z kulturą francuską”.

Dodatkowe zajęcia z języka francuskiego.

Pierwszeństwo mają uczniowie z rejonu.

 • Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna

 • Symbol oddziału : F

 • Proponowane języki obce kontynuowane : język angielski, język francuski

 • Proponowane języki obce dla początkujących : język angielski, język francuski

 • Oddział z programem autorskim

 • Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej: Klasa DELFowska, pod patronatem Instytutu Francuskiego, realizuje program autorski z innowacją pedagogiczną „Przygoda z kulturą francuską”. Program uwzględnia elementy kultury i cywilizacji Francji wraz z analizą porównawczą z kulturą ojczystą, a także przygotowuje uczniów do międzynarodowego egzaminu językowego DELF na poziomie A1 i A2. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w spotkaniach, wystawach i konkursach organizowanych m.in. przez Instytut Francuski w Krakowie, a podczas lekcji korzystać z dostępnych technologii informacyjnych. Będą mieli możliwość zapoznać się bliżej m.in. z literaturą, kinem, teatrem, piosenką i kuchnią francuską. Lekcje języka francuskiego i angielskiego będą prowadzone z podziałem na grupy ze względu na stopień zaawansowania językowego dla uczniów początkujących i kontynuujących naukę. W klasie tej planowane są dodatkowe godziny z języka francuskiego.