Najważniejsze działania Zespołu Promocji Zdrowia

w Gimnazjum nr 32

Standard 1
Organizacja corocznie apelu dla klas I przybliżającego założenia Szkoły Promującej Zdrowie, informującego o prowadzonych działaniach i zachęcającego do uczestniczenia w nich.
Rozpowszechnianie treści prozdrowotnych w „Galerii zdrowia”, gazetkach klasowych, poprzez stronę internetową i „Rechotkę” gazetkę uczniowską oraz podczas Dni Otwartych, zebrań i konsultacji z rodzicami.
Informowanie rodziców podczas zebrań klasowych o prowadzonych działaniach, zasięganie opinii Rady Rodziców; spotkania rodziców ze specjalistami (dietetyk, psycholog, itp.)
„Dzielenie się dobrą praktyką”czyli prezentacja działań podejmowanych przez społeczność szkolną na I Konferencji Krakowskich Szkół Promujących Zdrowie.

Standard 2 i 3
Realizujemy projekty, profilaktyczne programy edukacyjne:
Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Program „Trzymaj formę” – ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej przez dostarczanie wiedzy w zakresie zdrowego żywienia, promocji aktywnego trybu życia, oraz zbilansowanej diety.
„Znajdź właściwe rozwiązanie” – program profilaktyki palenia tytoniu realizowany w klasach I i II podczas zajęć edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego. W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie poznają funkcjonowanie ludzkiego organizmu, uczą się zachowań asertywnych, rozpoznają swoje emocje, zdobywają umiejętność radzenia sobie z problemami.
„Żyj smacznie i zdrowo” – to akcja, której celem jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, w atrakcyjnej formie, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody.
Akcja „Mleko dla szkół – mleko dla zdrowia” – w ramach której uczniowie zamawiają mleko białe, mleko smakowe lub jogurt. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku.

Prowadzimy diagnozę i ewaluację potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia (badaniami ankietowymi obejmujemy wszystkich uczniów klas I i ich rodziców); na terenie szkoły prowadzone są również badania w tym obszarze przez studentów, doktorantów krakowskich uczelni wyższych. Uzyskane wyniki są uwzględniane w planie pracy Zespołu Promocji Zdrowia oraz wykorzystane w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami.

Standard 4
Organizujemy warsztaty, akcje, konkursy prozdrowotne:
Akcja „Warzywa i owoce w natarciu”- prezentacja projektów uczniowskich dotyczących zdrowego odżywiania się. W ramach całorocznej akcji organizowane są Dni: Marchewki, Żółte, Zielone, Czerwone, w trakcie których uczniowie organizują stoiska degustacyjne, przygotowują prezentacje multimedialne, konkursy, galerie plakatów promujących zdrową żywność. W tych dniach obowiązuje strój dostosowany kolorystycznie do tematu dnia.
Dni Niecodzienne takie jak: Dzień Życzliwości, Dzień Miodu, Dzień Wolontariusza, Dzień Zdrowego Serducha, podczas których propagujemy idee, wartości związane z nimi.
Warsztaty integracyjne dla klas I „Nasza szkoła da się lubić”, których celem jest pomoc w adaptacji do nowych warunków uczniów klas pierwszych oraz wzajemne poznanie się podczas zabawy.
Warsztaty dla klas I i II „Jak się uczyć?”
Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczeństwo w sieci”
Konkurs dla klas III związany z umiejętnością udzielania pomocy przedmedycznej.
Organizacja wycieczek klasowych, rajdów po Beskidach i „Szlakiem orlich gniazd”; udział w imprezach organizowanych przez PTSM w Krakowie.
Organizacja i uczestnictwo w wielu rozgrywkach sportowych m.in. Mikołajkowy turniej – towarzyskie mecze siatkówki rozgrywane przez reprezentantów uczniów-rodziców-nauczycieli.
Udział w akcjach charytatywnych – współpraca z Hospicjum Św.Łazarza, Dziecięcą Republiką Korczakowską „Dyliniarnia”, „Stowarzyszeniem wiosna”; zbieranie nakrętek, baterii, pomoc zwierzętom ze schronisk.

Standard 5
Sukcesywnie prowadzone remonty i modernizacje sprawiają, że środowisko szkoły sprzyja nauce, pracy i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej.
Bardzo dobre zaplecze sportowe stwarza warunki do prawidłowego rozwoju ruchowego uczniów; bogata oferta zajęć ruchowych do wyboru umożliwia realizowanie się każdego ucznia.
Na terenie szkoły istnieje możliwość wykupienia obiadów (firma „Różowy słoń) oraz zakupu zdrowych produktów (automaty z kanapkami, sokami; owoce w sklepiku).


Raport z analizy badań ankietowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015

W październiku 2014 r. wśród wszystkich klas gimnazjalnych została przeprowadzona ankieta. Jej celem było uzyskanie informacji nt oczekiwań i potrzeb w zakresie promowania zdrowia na terenie naszej szkoły. Spośród podanych zadań dotyczących różnych działań związanych z tym tematem uczniowie mieli zaznaczyć trzy dla nich najistotniejsze. Mogli podać również własne propozycje, jak również przykładowe sposoby realizacji wybranych zadań.
Po wybraniu najistotniejszych (najczęściej podawanych) obszarów spośród podanych, wyniki  wskazują na potrzebę zorganizowania działań wokół następujących tematów:
•    przeciwdziałanie przemocy i agresji,
•    promowanie zdrowego stylu życia,
•    organizowanie wolnego czasu,
•    motywowanie do nauki.
Niepokojące wyniki dotyczą kategorii „przeciwdziałanie przemocy i agresji”, która pojawiła się w każdej z badanych grup, a wśród uczniów klas I na pierwszym miejscu.

Badania ankietowe (w takiej samej formie jak u uczniów) objęły również rodziców obecnych podczas październikowych zebrań.
Podobnie jak w przypadku uczniów najczęściej zaznaczane zadania dotyczyły (podawane w kolejności występowania):
•    przeciwdziałania przemocy i agresji,
•    promowanie zdrowego stylu życia
•    motywowania do nauki.

Uzyskane wyniki pozwoliły zaplanować plan działań na rok szkolny 2014/2015 uwzględniający potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców.

W ankiecie przeprowadzonej po roku pracy na pytanie: Czy są Państwo zadowoleni z działań podejmowanych przez naszą szkołę w zakresie promocji zdrowia? aż 89% odpowiedzi było twierdzących. Wśród wypowiedzi uzasadniających pozytywną ocenę większość dotyczyła kształtowania prawidłowych nawyków związanych ze zdrowym odżywianiem i aktywnym życiem. Zwracano uwagę na urozmaiconą formę i duże zaangażowanie całej społeczności w promocję zdrowego stylu życia.