Projekt „SPINKA”

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
Kończąc gimnazjum stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu.Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich gimnazjach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne
z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów – w tym również nasze.

Drodzy uczniowie i rodzice!
Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas II i III gimnazjum do uczestnictwa w działaniach projektowych. Uczniowie będą uczestniczyć w:
– zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
– w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
– w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018)
– innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
Formularze zgłoszeniowe dla uczniów do pobrania w sekretariacie szkoły oraz z naszej strony internetowej (Dla uczniów/Doradca zawodowy).
Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 8 września 2017 r.

Dyrektor
Jolanta Piekarska

RELATED POST

Skip to content