Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r.

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych, a ponadto:

– pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie (standard 1),

– zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań (standard 2),

– prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności (standard 3),

– tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników; zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej(standard 4),

– tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników (standard 5).

*Materiały pochodzą ze strony internetowej http://www.ore.edu.pl

W 2008 r. nasza szkoła uzyskała Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Koordynatorem Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia jest pani Marta Kąkol.

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadziliśmy autoewaluację (wyniki autoewaluacji do pobrania) w obszarze pięciu standardów, która jest warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się o ponowne nadanie Krajowego Certyfikatu (załączniki do wniosku).

Publiczna prezentacja jej wyników nastąpiła 29 maja 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie w obecności Krajowego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie pani Katarzyny Stępniak podczas I Konferencji Krakowskich Szkół Promujących Zdrowie. W ramach „dobrej praktyki” zaprezentowaliśmy również zgromadzonym przedstawicielom krakowskich szkół działania podejmowane na rzecz promowania zdrowego stylu życia. Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor Maria Jolanta Kurcz oraz szkolny koordynator pani Marta Kąkol.