Planowana innowacja z języka francuskiego „Przygoda z kulturą francuską” dla klas 1 - 8 SP na lata 2017-2025

Kontynuując dobre tradycje w zakresie nauczania języka francuskiego w naszej szkole, który jest obecny od początku istnienia placówki oraz mając na względzie ogromne znaczenie nauczania języków obcych we współczesnym świecie , proponujemy innowację, która wpłynie na wszechstronny rozwój osobowości, twórczości ucznia, kształtowanie postaw społecznych, wrażliwości estetycznej, wzmacnianie własnej wartości oraz na rozwój kompetencji komunikacyjno-językowych.

Innowacja poszerzy wiedzę uczniów na temat Francji i krajów frankofońskich w perspektywie porównawczej z kulturą polską. Wspólnie z uczniami pragniemy wydobyć niepowtarzalny charakter jednego i drugiego narodu, by poznać siebie samych, wzmocnić swoją wartość i być otwartym na poznanie innych społeczeństw.

Ma ona także przygotować uczniów do międzynarodowego egzaminu DELF Prim w klasach młodszych i DELF Junior w klasach najstarszych. Jest to dokument wydawany przez Ministerstwo Edukacji Francji poświadczający znajomość języka francuskiego zgodnie z ESOKJ, respektowany w ponad 120 krajach.

W 2015 roku podpisaliśmy umowę partnerską z Instytutem Francuskim, w wyniku której staliśmy się ośrodkiem egzaminacyjnym DELF. W tym okresie gościliśmy Ambasadora Republiki Francuskiej oraz, dwukrotnie, Konsula Francji. Dzięki współpracy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w licznych wydarzeniach organizowanych przez Instytut oraz przystępują do (wybieranych dobrowolnie) egzaminów DELF Junior na poziomie A1, A2,  a nawet B1 – do tej pory ponad 60 uczniów.

Innowacja, w początkowym okresie, wspomogłaby działania nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, dodatkowo stymulowałaby rozwój uczniów i rozbudzała naturalną dziecięcą ciekawość świata, a w odkrywaniu języka i kultury francuskiej pomagać będą aktywne metody wykorzystujące elementy twórczej zabawy.

W klasach starszych, stosowane będą różne formy i techniki pracy, zarówno indywidualne jak i grupowe, które wpłyną na czynną znajomość języka, rozbudzą naturalną kreatywność, udoskonalą umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji.

Na zajęciach będą stosowane różnorodne formy aktywności z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Uczniowie będą także przygotowywani do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Pracować też będziemy nad tym, aby nasi uczniowie znali w praktyce zasady savoir-vivre`u.

Serdecznie  zachęcamy do „Przygody z kulturą francuską” – nauczycielki języka francuskiego i współautorki innowacji:

Ewa Brągiel, Agnieszka Czechowska i Marta Gołąb.