Świat dziecięcych zdolności

W roku szkolnym 2021/2022 w klasie 3d SP jest realizowana innowacja organizacyjno – metodyczno- programowa „Świat dziecięcych zdolności”, która przebiega pod hasłem „Aktywni czytelnicy”. Głównym jej celem jest zachęcanie uczniów do samodzielnego sięgania po książkę i zwrócenia uwagi na interesującą formę spędzania wolnego czasu. Tematy zajęć są tak skonstruowane, aby uczniowie rozwijali swoją osobowość, poznawali świat, przeżywali losy bohaterów, utożsamiali się z nimi, oceniali ich postępowanie, odróżniali dobro od zła. W treść zagadnień z zakresu literatury dziecięcej zostały wplecione rozmaite ćwiczenia mające na celu poznanie i utrwalenie zasad ortograficznych. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwala na rozwijanie zainteresowań czytelniczych, bawienie się książką, ale także umożliwia przezwyciężenie niepowodzeń w pisaniu wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

p. Marta Ziobro

W klasie 3a, 3c i 3d innowacja „Świat dziecięcych zdolności” przebiega pod hasłem „Mali naukowcy”. Na lekcjach wykorzystywany jest eksperyment, jako możliwość wielostronnego poznania otaczającej rzeczywistości. Dzieci, uczestnicząc w zajęciach poznają środowisko przyrodnicze, zależności występujące w królestwie roślin i zwierząt oraz wyjaśniają zasady jakimi rządzi się natura. Biorąc udział w eksperymencie, uczniowie uczą się angażując zmysły, emocje oraz zdobytą wiedzę i umiejętności. Doświadczają, przeżywają i wyciągają wnioski, zaspokajają swoją dziecięca ciekawość świata, a także zachodzących w nim zjawisk.

p. Marta Kąkol

Poznajemy Kraków

W trakcie realizacji innowacji uczniowie mają możliwość poznawania najbliższego środowiska poprzez stosowanie ciekawych metod aktywizujących, udział w lekcjach muzealnych, zajęciach terenowych, wycieczkach i in. Uczniowie poznają ważniejsze zabytki oraz wybrane krakowskie legendy, a także regionalne tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Wykonują prace plastyczne – ilustracje do poznanych legend oraz biorą udział w pozaszkolnych konkursach związanych z naszym miastem. Dzieci mają możliwość pracy z mapą Polski i planem miasta. Poszerzają swoją wiedzę dzięki różnorodnym materiałom zgromadzonym w teczkach portfolio oraz uzupełnianiu ćwiczeń w książce „Poznaję Kraków”. Uczniowie korzystają z bogatej oferty kulturalnej Krakowa poprzez wyjścia do kin, teatrów, domów kultury i innych instytucji.
Podsumowaniem drugiego roku realizacji innowacji będzie zdobycie przez uczniów sprawności „Miłośnik Zabytków” oraz „Znawca tradycji i zwyczajów”.

 Galeria

p. Grażyna Łuczak, p. Iwona Włodarz

Przygoda z kulturą francuską w klasach 1-8

Innowacja obejmuje zajęcia edukacyjne z języka francuskiego w klasach 1-8. Adresowana jest do uczniów jednej z przyszłorocznych klas 1.  

Przez pierwsze trzy lata nauki  uczniowie zbierają doświadczenie związane z językiem i kulturą krajów frankofońskich. Metody i formy pracy są dostosowane do tej grupy wiekowej. Nauka odbywa się przez zabawę. Uczniowie poznają piosenki, rymowanki, wierszyki wspierane filmami lub rekwizytami. Tematy zajęć dostosowane są do zainteresowań dzieci w wieku 6- 9 lat.

Dla tej klasy przewidziana jest kontynuacja nauki w klasach 4- 8 i realizacja kolejnych założeń innowacji do których należą:

– zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania Instytutu Francuskiego w Krakowie. Wzięcie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Instytut.

– poznanie elementów kultury i cywilizacji Francji w perspektywie porównawczej z rodzimą kulturą

– nawiązanie korespondencji, drogą mailową lub listowną, z rówieśnikami francuskiego obszaru językowego

– możliwość przystąpienia do egzaminu DELF Prim i DELF Junior na poziomie A1 i A2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i działa na mocy umowy partnerskiej z Instytutem Francuskim.

– prezentacja prac w kąciku tematycznym w klasie

– realizacja projektów tematycznych

– prowadzenie segregatorów z realizacji innowacji

– opanowanie umiejętności określonych w podstawie programowej dla nauki drugiego języka obcego w klasach 7-8

– rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych pozwalających  na porozumienie się z cudzoziemcem w prostych sytuacjach życia codziennego

– wykształcenie wrażliwości estetycznej przez kontakt z dziełami sztuki

– rozwinięcie zainteresowań, zdolności intelektualnych, osobowościowych oraz   rozbudzenie naturalnej kreatywności

– nauczenie się sprawnie i efektywnie wykorzystywać dostępne technologie  informacyjne.

                                                              p. Agnieszka Czechowska i p. Ewa Brągiel

Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne

Celem innowacji jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza życie, aby rozumiało siebie, umiało współpracować z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.  Program jest realizowany przez jeden rok szkolny i jest adresowany do uczniów klas drugich integracyjnych. 

Zagadnienia programowe dotyczą następujących obszarów:

 • rozpoznawania i nazywania emocji,
 • radzenia sobie z trudnymi uczuciami;
 • budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz wzmacniania poczucia przynależności do grypy rówieśniczej,
 • budowania adekwatnej samooceny,
 • przeciwdziałania uzależnieniom od nowoczesnych technologii, internetu i gier komputerowych.

Tematyka zajęć:

 • Poznajemy się wzajemnie 
 • Tworzymy zespół 
 • Tworzymy zgrany zespół 
 • Jesteśmy podobni 
 • Jesteśmy podobni…. a jednak niepowtarzalni 
 • Jak widzą mnie inni? 
 • Chcę być dobry dla innych
 • Uczymy się akceptować inność
 • Co czujemy, kiedy jesteśmy nielubiani?
 • Co to są emocje? 
 • Rozpoznajemy i nazywamy własne emocje 
 • Mój wewnętrzny krajobraz 
 • Jak radzić sobie ze swoimi emocjami? 
 • Umiem radzić sobie ze złością 
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Mam wpływ na swoje zdrowie  i dobre samopoczucie 
 • Zagrożenia związane z komputerem i telewizją 
 • Zagrożenia związane z internetem 
 • Wybieram życie w „realu” 
 • Bezpieczny komputer
 • Co to jest uzależnienie i jakie są jego skutki?

Zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób, by nie kojarzyły się dzieciom z tradycyjną lekcją. Wprowadzono w tym celu szereg gier i zabaw, relaksację, metody aktywizujace, dramę i inne.                                                         

p. Halina Błoniarz

Wielopoziomowe nauczanie matematyki

„Wielopoziomowe nauczanie matematyki” to innowacyjna forma nauczania matematyki w klasach 7. i 8., ułatwiająca indywidualizację nauczania.

Wielopoziomowe nauczanie matematyki ma w naszej szkole wieloletnią tradycję i było realizowane jako innowacja przez kilkanaście lat przez nauczycieli matematyki w Szkole Podstawowej nr 148 (w latach 1994 – 2000), a później w Gimnazjum nr 32 (w latach 1999 – 2005). O roku szkolnego 2017/2018 podział na grupy (tyle grup ile jest oddziałów danego rocznika) wprowadzony został w starszych klasach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148.

Uczniowie klas 7. i 8. są podzieleni na grupy międzyoddziałowe, zróżnicowane przede wszystkim pod względem ich tempa pracy. Lekcje matematyki we wszystkich grupach odbywają się w tym samym czasie, w każdej grupie w pełni realizowana jest podstawa programowa z matematyki, uczniowie korzystają z tego samego podręcznika.

Do możliwości uczniów dostosowuje się stopień trudności i złożoności zadań oraz przykładów. Praca przebiega w miarę równym tempie w danej grupie. Uczniowie z grupy pracującej w najszybszym tempie, nie mający problemów z opanowaniem treści i umiejętności matematycznych, mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia na dodatkowych zajęciach. W grupie, w której znajdują się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego obecny jest na lekcjach matematyki nauczyciel wspierający ich nauczanie.

We wszystkich grupach uczniowie piszą te same sprawdziany, przy czym uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych mają je dostosowane do ich możliwości psychoedukacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

p. dyr Jolanta Piekarska

 

Bliżej sztuki Krakowa. Historia miasta ukryta w literaturze, filmie, architekturze i malarstwie

Innowacja jest realizowana w klasie 7b. W klasach 4-6 dodatkowe treści były realizowane podczas dodatkowej lekcji, natomiast ze względu na dużą liczbę lekcji w klasie siódmej zagadnienia włączane są w tok lekcji języka polskiego.

Realizując innowację, uczniowie mają możliwość przygotowywania się do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury. Uczniowie poznają teksty literackie i inne teksty kultury związane z Krakowem, dotyczy to zarówno artystów tworzących w Krakowie, jak i tematyki krakowskiej pojawiającej się w różnych utworach. Uczniowie tworzą również własne utwory literackie (teksty poetyckie, jednoaktówki, zbiory anegdot). Wzbogacają zasób słownictwa przydatny do wypowiadania się ustnego i pisemnego, doskonalą umiejętność tworzenia dłuższych form wypowiedzi i krótkich form użytkowych, uczą się porównywać, uogólniać, stawiać hipotezy i je weryfikować. Przygotują się do świadomego i refleksyjnego odbioru dzieł sztuki.

p. Joanna Majchrzak-Broda

 

''Play and learn English - baw się i ucz języka angielskiego''

 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 4, 5, 6 realizują Innowację metodyczno-organizacyjną z języka angielskiego „Play and learn English – Baw się i ucz języka angielskiego”.

W ramach innowacji prowadzone są dodatkowe godziny języka angielskiego

 • W klasach 4- 3+2 godziny języka angielskiego dodatkowo
 • W klasach 5 i 6 – 3+1 godzina języka angielskiego dodatkowo

Uczniowie pracują z podziałem na grupy językowe. Celem głównym wprowadzenia innowacji jest podnoszenie umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów, rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego, jak również motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, podejmowania twórczych działań przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania języka obcego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) oraz zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i zapamiętywania i przetwarzania nowego materiału.

Uczniowie w ramach innowacji:

 • kompleksowo rozwijają kompetencje językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętności komunikacyjne oraz ich zastosowanie w życiu codziennym, przy wykorzystaniu metod aktywizujących oraz technologii multimedialno-informacyjnych (wykorzystanie Tablicy Interaktywnej , Internetu, platformy edukacyjnej Quizziz, Kahoot, Quizlet, liveworksheet itp. )
 • biorą udział w projektach i prezentują wyniki projektów
 • pracują wykorzystując techniki dramy w nauce języka ( prezentacje dialogów, przygotowanych filmów, scenek itp.)

Innowację prowadzą nauczyciele uczący języka angielskiego w danych grupach.

p. Beata Marszałek

 

Innowacja programowa - "Przygoda z kulturą francuską w klasach 5-8"

Innowacja przeznaczona jest dla wszystkich uczniów klas piątych, którzy chcą rozpocząć naukę drugiego języka obcego. Nauka, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dostosowana jest do wieku i zainteresowań uczniów. W klasie 5 i 6 poznawanie języka francuskiego odbywa się poprzez zabawy, gry, piosenki, wiersze itp.
W klasie 7 uczniowie zostaną podzieleni na grupy międzyoddziałowe według stopnia zaawansowania i tempa pracy. Uczniowie, wykazujący zdolności językowe i zainteresowanie nauką w zakresie poszerzonym w wymiarze 4 godz. lekcyjnych, utworzą grupę, w której kontynuowana będzie innowacja.
Nauka języka francuskiego jest tradycją naszej szkoły od początku jej istnienia, a grupy z poszerzonym programem istnieją nieprzerwanie od 1997r.
Innowacja pozwala uczniom osiągnąć czynną znajomość języka francuskiego w różnych sytuacjach życia codziennego, poznać bliżej kulturę Francji i krajów francuskiego obszaru językowego. Ma także na celu rozwój kreatywności i osobowości ucznia, jego wrażliwości estetycznej, uczy samodzielności, korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie będą mieli również możliwość przystąpienia do egzaminu DELF Junior na  poziomie A1 i A2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym DELF i działa na mocy umowy partnerskiej z Instytutem Francuskim.

 

p. Agnieszka Czechowska i p. Ewa Brągiel