Innowacje

Świat dziecięcych zdolności

W roku szkolnym 2022/2023 w klasie 1c SP jest realizowana innowacja organizacyjno – metodyczno- programowa „Świat dziecięcych zdolności”. Podczas odbywających się zajęć uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności dwutorowo; poprzez działalność ruchową i działalność plastyczną. Innowacja jest realizowana zgodnie z obowiązującą w tym wieku zasadą nauki poprzez zabawę. Uczniowie rozwijali swoje zdolności plastyczno-muzyczne uczestnicząc w zabawach twórczych, inscenizacyjnych, ruchowych, zabawach przy muzyce, spotkaniach z artystami, wycieczkach. Podczas działań o charakterze plastycznym uczniowie poznają techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Podczas działań rozwijających uzdolnienia muzyczno – taneczne uczniowie rozwijają swoje wokalne umiejętności, a także przyswajają sobie kilka układów tanecznych, są to tańce grupowe i tańce w parach. Realizacja tej innowacji ma duży wpływ na rozwój komunikacji w klasie oraz rozwój ruchowo – manualny.

p. M. Ziobro

 

W roku szkolnym 2022/2023 w klasie 2a SP jest realizowana innowacja organizacyjno – metodyczno- programowa „Świat dziecięcych zdolności”, która przebiega pod hasłem „Aktywni czytelnicy”. Głównym jej celem jest zachęcanie uczniów do samodzielnego sięgania po książkę i zwrócenia uwagi na interesującą formę spędzania wolnego czasu. Tematy zajęć są tak skonstruowane, aby uczniowie rozwijali swoją osobowość, poznawali świat, przeżywali losy bohaterów, utożsamiali się z nimi, oceniali ich postępowanie, odróżniali dobro od zła. W treść zagadnień z zakresu literatury dziecięcej zostały wplecione rozmaite ćwiczenia mające na celu poznanie i utrwalenie zasad ortograficznych. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwala na rozwijanie zainteresowań czytelniczych, bawienie się książką, ale także umożliwia przezwyciężenie niepowodzeń w pisaniu wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

M. Kąkol

 

Poznajemy Kraków

W trakcie realizacji innowacji uczniowie mają możliwość poznawania najbliższego środowiska poprzez stosowanie ciekawych metod aktywizujących, udział w lekcjach muzealnych, zajęciach terenowych, wycieczkach i in. Uczniowie poznają ważniejsze zabytki oraz wybrane krakowskie legendy, a także regionalne tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Wykonują prace plastyczne – ilustracje do poznanych legend oraz biorą udział w pozaszkolnych konkursach związanych z naszym miastem. Dzieci mają możliwość pracy z mapą Polski i planem miasta. Poszerzają swoją wiedzę dzięki różnorodnym materiałom zgromadzonym w teczkach portfolio oraz uzupełnianiu ćwiczeń w książce „Poznaję Kraków”. Uczniowie korzystają z bogatej oferty kulturalnej Krakowa poprzez wyjścia do kin, teatrów, domów kultury i innych instytucji.
Podsumowaniem drugiego roku realizacji innowacji będzie zdobycie przez uczniów sprawności „Miłośnik Zabytków” oraz „Znawca tradycji i zwyczajów”.

 Galeria

p. Grażyna Łuczak, p. Iwona Włodarz

Przygoda z kulturą francuską w klasach 1-8

Innowacja obejmuje zajęcia edukacyjne z języka francuskiego w klasach 1-8. Adresowana jest do uczniów jednej z przyszłorocznych klas 1.  

Przez pierwsze trzy lata nauki  uczniowie zbierają doświadczenie związane z językiem i kulturą krajów frankofońskich. Metody i formy pracy są dostosowane do tej grupy wiekowej. Nauka odbywa się przez zabawę. Uczniowie poznają piosenki, rymowanki, wierszyki wspierane filmami lub rekwizytami. Tematy zajęć dostosowane są do zainteresowań dzieci w wieku 6- 9 lat.

Dla tej klasy przewidziana jest kontynuacja nauki w klasach 4- 8 i realizacja kolejnych założeń innowacji do których należą:

– zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania Instytutu Francuskiego w Krakowie. Wzięcie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Instytut.

– poznanie elementów kultury i cywilizacji Francji w perspektywie porównawczej z rodzimą kulturą

– nawiązanie korespondencji, drogą mailową lub listowną, z rówieśnikami francuskiego obszaru językowego

– możliwość przystąpienia do egzaminu DELF Prim i DELF Junior na poziomie A1 i A2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i działa na mocy umowy partnerskiej z Instytutem Francuskim.

– prezentacja prac w kąciku tematycznym w klasie

– realizacja projektów tematycznych

– prowadzenie segregatorów z realizacji innowacji

– opanowanie umiejętności określonych w podstawie programowej dla nauki drugiego języka obcego w klasach 7-8

– rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych pozwalających  na porozumienie się z cudzoziemcem w prostych sytuacjach życia codziennego

– wykształcenie wrażliwości estetycznej przez kontakt z dziełami sztuki

– rozwinięcie zainteresowań, zdolności intelektualnych, osobowościowych oraz   rozbudzenie naturalnej kreatywności

– nauczenie się sprawnie i efektywnie wykorzystywać dostępne technologie  informacyjne.

                                                              p. Agnieszka Czechowska i p. Ewa Brągiel

Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne

Celem innowacji jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza życie, aby rozumiało siebie, umiało współpracować z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.  Program jest realizowany przez jeden rok szkolny i jest adresowany do uczniów klas drugich integracyjnych. 

Zagadnienia programowe dotyczą następujących obszarów:

 • rozpoznawania i nazywania emocji,
 • radzenia sobie z trudnymi uczuciami;
 • budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz wzmacniania poczucia przynależności do grypy rówieśniczej,
 • budowania adekwatnej samooceny,
 • przeciwdziałania uzależnieniom od nowoczesnych technologii, internetu i gier komputerowych.

Tematyka zajęć:

 • Poznajemy się wzajemnie 
 • Tworzymy zespół 
 • Tworzymy zgrany zespół 
 • Jesteśmy podobni 
 • Jesteśmy podobni…. a jednak niepowtarzalni 
 • Jak widzą mnie inni? 
 • Chcę być dobry dla innych
 • Uczymy się akceptować inność
 • Co czujemy, kiedy jesteśmy nielubiani?
 • Co to są emocje? 
 • Rozpoznajemy i nazywamy własne emocje 
 • Mój wewnętrzny krajobraz 
 • Jak radzić sobie ze swoimi emocjami? 
 • Umiem radzić sobie ze złością 
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Mam wpływ na swoje zdrowie  i dobre samopoczucie 
 • Zagrożenia związane z komputerem i telewizją 
 • Zagrożenia związane z internetem 
 • Wybieram życie w „realu” 
 • Bezpieczny komputer
 • Co to jest uzależnienie i jakie są jego skutki?

Zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób, by nie kojarzyły się dzieciom z tradycyjną lekcją. Wprowadzono w tym celu szereg gier i zabaw, relaksację, metody aktywizujace, dramę i inne.                                                         

p. Halina Błoniarz

Wielopoziomowe nauczanie matematyki

„Wielopoziomowe nauczanie matematyki” to innowacyjna forma nauczania matematyki w klasach 7. i 8., ułatwiająca indywidualizację nauczania.

Wielopoziomowe nauczanie matematyki ma w naszej szkole wieloletnią tradycję i było realizowane jako innowacja przez kilkanaście lat przez nauczycieli matematyki w Szkole Podstawowej nr 148 (w latach 1994 – 2000), a później w Gimnazjum nr 32 (w latach 1999 – 2005). O roku szkolnego 2017/2018 podział na grupy (tyle grup ile jest oddziałów danego rocznika) wprowadzony został w starszych klasach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148.

Uczniowie klas 7. i 8. są podzieleni na grupy międzyoddziałowe, zróżnicowane przede wszystkim pod względem ich tempa pracy. Lekcje matematyki we wszystkich grupach odbywają się w tym samym czasie, w każdej grupie w pełni realizowana jest podstawa programowa z matematyki, uczniowie korzystają z tego samego podręcznika.

Do możliwości uczniów dostosowuje się stopień trudności i złożoności zadań oraz przykładów. Praca przebiega w miarę równym tempie w danej grupie. Uczniowie z grupy pracującej w najszybszym tempie, nie mający problemów z opanowaniem treści i umiejętności matematycznych, mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia na dodatkowych zajęciach. W grupie, w której znajdują się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego obecny jest na lekcjach matematyki nauczyciel wspierający ich nauczanie.

We wszystkich grupach uczniowie piszą te same sprawdziany, przy czym uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych mają je dostosowane do ich możliwości psychoedukacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

p. dyr Jolanta Piekarska

 

Bliżej sztuki Krakowa. Historia miasta ukryta w literaturze, filmie, architekturze i malarstwie

Innowacja jest realizowana w klasie 7b. W klasach 4-6 dodatkowe treści były realizowane podczas dodatkowej lekcji, natomiast ze względu na dużą liczbę lekcji w klasie siódmej zagadnienia włączane są w tok lekcji języka polskiego.

Realizując innowację, uczniowie mają możliwość przygotowywania się do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury. Uczniowie poznają teksty literackie i inne teksty kultury związane z Krakowem, dotyczy to zarówno artystów tworzących w Krakowie, jak i tematyki krakowskiej pojawiającej się w różnych utworach. Uczniowie tworzą również własne utwory literackie (teksty poetyckie, jednoaktówki, zbiory anegdot). Wzbogacają zasób słownictwa przydatny do wypowiadania się ustnego i pisemnego, doskonalą umiejętność tworzenia dłuższych form wypowiedzi i krótkich form użytkowych, uczą się porównywać, uogólniać, stawiać hipotezy i je weryfikować. Przygotują się do świadomego i refleksyjnego odbioru dzieł sztuki.

p. Joanna Majchrzak-Broda

 

''Angielski z kulturą''

 

Innowacja „Angielski z kulturą” rozwija zainteresowania uczniów związane z kulturą, historią i życiem codziennym Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych. Zajęcia mają na celu poszerzenie słownictwa zdobytego na lekcjach oraz podnoszenie sprawności językowych. Uczniowie doskonalą umiejętności rozumienia rozbudowanych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, odkrywają wartości literackie, rozwijają swoją kreatywność i innowacyjność. Projekty przygotowane w ramach innowacji prezentowane są w sali 17A oraz w holu głównym szkoły.

p. Ewelina Pietroniuk

 

Innowacja programowa - "Przygoda z kulturą francuską w klasach 5-8"

Innowacja przeznaczona jest dla wszystkich uczniów klas piątych, którzy chcą rozpocząć naukę drugiego języka obcego. Nauka, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dostosowana jest do wieku i zainteresowań uczniów. W klasie 5 i 6 poznawanie języka francuskiego odbywa się poprzez zabawy, gry, piosenki, wiersze itp.
W klasie 7 uczniowie zostaną podzieleni na grupy międzyoddziałowe według stopnia zaawansowania i tempa pracy. Uczniowie, wykazujący zdolności językowe i zainteresowanie nauką w zakresie poszerzonym w wymiarze 4 godz. lekcyjnych, utworzą grupę, w której kontynuowana będzie innowacja.
Nauka języka francuskiego jest tradycją naszej szkoły od początku jej istnienia, a grupy z poszerzonym programem istnieją nieprzerwanie od 1997r.
Innowacja pozwala uczniom osiągnąć czynną znajomość języka francuskiego w różnych sytuacjach życia codziennego, poznać bliżej kulturę Francji i krajów francuskiego obszaru językowego. Ma także na celu rozwój kreatywności i osobowości ucznia, jego wrażliwości estetycznej, uczy samodzielności, korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie będą mieli również możliwość przystąpienia do egzaminu DELF Junior na  poziomie A1 i A2. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym DELF i działa na mocy umowy partnerskiej z Instytutem Francuskim.

p. Agnieszka Czechowska i p. Ewa Brągiel

Scroll to Top
Skip to content