Artykuł w opracowaniu

Innowacje pedagogiczne – szkoła podstawowa

W obecnych klasach trzecich (3a, 3b, 3c) Szkoły Podstawowej od września 2014r. realizowana jest innowacja pedagogiczna „POZNAJEMY KRAKÓW” – realizacja programu autorskiego w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

W trakcie realizacji innowacji uczniowie mają możliwość poznawania najbliższego środowiska poprzez stosowanie ciekawych metod aktywizujących, udział w lekcjach muzealnych, zajęciach terenowych, wycieczkach i in. Uczniowie poznają ważniejsze zabytki oraz wybrane krakowskie legendy, a także regionalne tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Wykonują prace plastyczne – ilustracje do poznanych legend oraz biorą udział w pozaszkolnych konkursach związanych z naszym miastem. Dzieci mają możliwość pracy z mapą Polski i planem miasta. Poszerzają swoją wiedzę dzięki różnorodnym materiałom zgromadzonym w teczkach portfolio oraz uzupełnianiu ćwiczeń w książce „Poznaję Kraków”. Uczniowie  korzystają z bogatej oferty kulturalnej Krakowa poprzez wyjścia do kin, teatrów, domów kultury  i innych instytucji.  
Podsumowaniem drugiego roku realizacji innowacji będzie zdobycie przez uczniów sprawności „Miłośnik Zabytków” oraz „Znawca tradycji i zwyczajów”.

Grażyna Łuczak, Renata Nizioł, Iwona Włodarz

 

Innowacja pedagogiczna „ŚWIAT DZIECIĘCYCH ZDOLNOŚCI”

Głównym założeniem innowacji jest wspomaganie rozwoju dziecka, poprzez odkrywanie jego wrodzonych zdolności oraz stworzenie mu warunków do szerszego poznawania otaczającego świata. Innowacja stanowi propozycję wielu rozmaitych aktywności, które nie tylko stymulują rozwój dziecka, ale też zaspokajają najważniejsze w tym wieku potrzeby. By uczeń mógł odkryć swoje zdolności, powinien podejmować różnorodne wyzwania. Dlatego treści zawarte w innowacji zostały podzielone na trzy części.                    

W klasie pierwszej, zwróciłyśmy szczególną uwagę na aktywność ruchową ucznia, która na tym etapie jest bardzo ważna i wynika z predyspozycji rozwojowych dziecka. Młodsze dzieci odczuwają ciągłą potrzebę ruchu, dlatego w innowacji wykorzystane zostały: taniec, zabawy przy muzyce i układy choreograficzne. W klasie drugiej zachęcamy uczniów do samodzielnego sięgania po książkę, dajemy im kolejną propozycję odkrywania własnych zainteresowań i zdolności, jednocześnie zwracamy uwagę na ciekawą formę spędzania wolnego czasu. W klasie trzeciej wykorzystałyśmy eksperyment, jako możliwość wielostronnego poznania otaczającej rzeczywistości. Dzieci, uczestnicząc w tych zajęciach będą umiały wyjaśnić zasady jakimi rządzi się natura.

Innowacji przyświeca myśl, że każde dziecko może dokonać rzeczy zdumiewających, niezwykłych lub wyjątkowych.

                                                                        Marta Kąkol, Marta Ziobro

 

Innowacja pedagogiczna JEDNA GODZINA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CODZIENNIE – „ANGIELSKI – UMIEM WIĘCEJ” – realizowana w tegorocznych klasach drugich szkoły podstawowej.

Innowacja ma na celu stworzenie dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole szczególnie korzystnych warunków skutecznej nauki języka obcego poprzez zabawę a tu: przygotowywanie scenek i mini-przedstawień, zajęcia muzyczno-taneczne nawiązujące do kultury celtyckiej, przygotowanie prac plastycznych i projektów (portfolia językowe), projekcje bajek w wersji anglojęzycznej oraz poznawanie elementów kultury krajów anglojęzycznych. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom obudzimy naturalną ciekawość dziecięcą, która zaowocuje zainteresowaniami i pasjami językowymi w przyszłości.

                                                            Joanna Wadas


 

Innowacje pedagogiczne – gimnazjum

  1. Innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania matematyki

Klasy uniwersyteckie pod patronatem UJ od września 2013 roku  realizują autorski, poszerzony program nauczania matematyki „Matematyka z elementami logiki” opracowany i realizowany przez doradcę metodycznego dr Annę Widur. W nauczaniu matematyki dominują  metody poszukująco- problemowe wspomagane technologiami  informacyjnymi i metodami czynnościowymi. Sześć godzin matematyki tygodniowo pozwala na realizację treści nauczania zawartych w programie oraz rozwiązywanie zadań nietypowych, o podwyższonym stopniu trudności. Całość pracy dopełniają dwugodzinne zajęcia koła matematycznego  dla uczniów szczególnie zainteresowanych rozwojem swoich uzdolnień i zainteresowań matematycznych.  Nauczanie matematyki odbywa się w dobrze wyposażonej pracowni matematycznej im. Stefana Banacha. Klasy te realizują szkolny program wychowawczy wzbogacony o elementy wychowania sokratejskiego polegającego na spotkaniu z uczniem w dialogu. Wychowanie w duchu sokratejskim kładzie nacisk na ukształtowanie człowieka szlachetnego, prawdomównego, zainteresowanego wszechstronnym rozwojem własnym, poznawaniem świata i samego siebie. 

 

2. Program autorski Krakowskie spotkania z kulturą z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego

W czasie dodatkowych lekcji z języka polskiego uczniowie: a) rozszerzają swoją wiedzę dzięki dodatkowym treściom realizowanym w ramach innowacji, b) przygotowują się do świadomego i refleksyjnego odbioru dzieł sztuki, c) zapoznają się z twórczością artystów związanych z Krakowem, a także poznawali utwory inspirowane Krakowem, d) piszą własne teksty, w tym inspirowane Krakowem i jego historią, e) uczestniczą w lekcji muzealnej dotyczącej twórczości Wisławy Szymborskiej, f) uczą się docierać do informacji i porządkować je.  

 

3. Innowacja metodyczna z języka angielskiego w klasie humanistycznej

W klasach IIC i IIIC w zakresie dodatkowych lekcji języka angielskiego uczniowie:  pracują metodą projektu i metodą komunikatywną, wykorzystują nowoczesne technologie  takie jak tablica interaktywna, Internet, platforma e-learningowa, tworzą prezentacje dotyczące Krakowa i jego atrakcji turystycznych oraz krajów anglojęzycznych i ich kultury. Poznają kulturę krajów anglojęzycznych poprzez wywiady oraz warsztaty prowadzone w języku angielskim. 

 

4. Innowacja programowa – „Przygoda z kulturą francuską” realizowana w klasach z poszerzonym językiem francuskim

Innowacja poszerza podstawę programową języka francuskiego o treści z zakresu kultury i cywilizacji Francji, opracowywane z wykorzystaniem multimediów przez nauczycieli Gimnazjum 32.

W trakcie realizacji innowacji uczniowie:
uczestniczą w konkursach, przeglądach, prezentacjach szkolnych i pozaszkolnych,
biorą udział w spotkaniach, wystawach i wykładach organizowanych przez Instytut Francuski w Krakowie,
pogłębiają wiedzę z zakresu języka francuskiego na bazie treści dodatkowych,
rozwijają swoje zainteresowania, zdolności intelektualne, rozbudzają naturalną kreatywność,
nawiązują kontakt, drogą mailową, z rówieśnikiem francuskojęzycznym i prowadzą korespondencję,
poszerzają wiedzę na temat kultury i cywilizacji Francji w perspektywie porównawczej z kulturą Polski,
udoskonalają umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji,
osiągają poziom umiejętności językowych wymaganych na egzaminie gimnazjalnym z języka francuskiego,
są przygotowywani do egzaminu DELF na poziomie A1 i A2,
uczą się sprawnie i efektywnie wykorzystywać dostępne technologie informacyjne,
uczą się stosować różne formy i techniki pracy, zarówno indywidualne jak i grupowe.

Agnieszka Czechowska

5. „Z angielskim ku Europie” – innowacja pedagogiczna w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie

Innowacja obejmuje okres od 1 września 2014 r. do zakończenia zajęć szkolnych w czerwcu 2017 r. Realizowana jest obecnie w klasie III C gimnazjum w wymiarze 1godziny tygodniowo historii/wos. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności językowych uczniów w połączeniu z wiedzą historyczną oraz elementami wiedzy o społeczeństwie. Głównym założeniem części historycznej jest poszerzenie wiedzy uczniów o zagadnienia związane z kulturą i historią krajów anglojęzycznych pod kątem ich osiągnięć i wkładu w rozwój cywilizacji. Poprzez aktywne metody pracy uczniowie mają możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Treści programowe realizowane w poszczególnych klasach zostały rozszerzone o bloki tematyczne np. Korzenie Europy, Najlepsze uniwersytety, Federacja państw czy stanów?, Polsko-brytyjskie tropy, Nowy kontynent – 4 wyprawy Kolumba, Uniwersalizm średniowiecznej Europy. Współczesne monarchie. Znakomitą okazję do kontaktu z żywą historią stanowią organizowane wycieczki, rekonstrukcje i pokazy historyczne oraz zajęcia warsztatowe i lekcje realizowane w muzeach. Część innowacji stanowi projekt edukacyjny Czy trzeba być geniuszem, żeby studiować na Harvardzie? Najciekawsze wydarzenia uczniowie prezentują na blogu oraz w kronice klasy.

Autorem innowacji jest p. Jolanta Ślęczka, nauczyciel historii i WOS.

 

6. Innowacja biologiczno-chemiczna