Drogi Szóstoklasisto!

Szanowny Rodzicu!

Elektroniczna rekrutacja do samorządowych gimnazjów  na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie na Platformie Edukacyjnej (www.portaledukacyjny.krakow.pl)

od 23 marca do 19 czerwca 2015r.

W Krakowie nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzony w 51 samorządowych gimnazjach. Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne we wszystkich krakowskich samorządowych gimnazjach. Do klasy pierwszej gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców młodzież mieszkającą w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje miejscami. Do grup terapeutycznych, sportowych, dwujęzycznych rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów (informacje szczegółowe w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych szkół).

Elektroniczna rekrutacja do gimnazjów odbywać się będzie od 23 marca do 19 czerwca 2015 roku do godziny 15.00. Na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl zamieszczony jest wykaz krakowskich samorządowych gimnazjów, które uczestniczą w elektronicznej rekrutacji. Przeglądając strony internetowe szkół uczniowie i ich rodzice mogą zapoznać się z ofertą szkół i dokonać wyboru gimnazjum. W celu zapisania dziecka do gimnazjum rodzic powinien wejść na stronę: www.krakow.gimnasio.pl lub na stronie WWW.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner „Rekrutacja do gimnazjów”. W panelu publicznym modułu rekrutacji można wypełnić podanie do gimnazjum, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. Innym sposobem zapisania ucznia do gimnazjum jest wydrukowanie podania z systemu, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły. Podanie można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Podanie może wypełnić również uczeń klasy szóstej na zajęciach z informatyki pod opieką nauczyciela lub wychowawcy, wydrukować, przedstawić rodzicowi do akceptacji i podpisu, a następnie złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej lub u wychowawcy klasy w terminie do 19 czerwca 2015r. do godz. 15:00. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożone podanie, wprowadza do systemu i zatwierdza.

Jeżeli dziecko jest uczniem szkoły podstawowej nie prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków lub uczniem spoza Krakowa i stara się o przyjęcie do krakowskiego samorządowego gimnazjum, to podanie należy złożyć w sekretariacie gimnazjum, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie (gimnazjum pierwszego wyboru) – od 23 marca do 19 czerwca do godz. 14.00. Ponadto w terminie od 26 czerwca do 30 czerwca 2015r. – do godz. 15:00 – należy przedłożyć do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach ze sprawdzianu w klasie szóstej w celu wprowadzenia danych do systemu. Obowiązek wprowadzenia danych należy do administracji gimnazjum.

Do oddziałów integracyjnych uczniowie posiadający  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (3-5 uczniów w oddziale integracyjnym) przyjmowani są na wniosek rodziców/prawnych opiekunów na podstawie skierowania wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do odpowiedniej szkoły kieruje Wydział Edukacji UMK. Przy wskazywaniu szkoły bierze się pod uwagę odległość miejsca zamieszkania ucznia od szkoły. Dla uczniów zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków skierowanie wydaje Wydział Edukacji UMK, w miarę wolnych miejsc (obowiązek zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ciąży na jednostce samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka). Dzieci pełnosprawne (15-17 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) rekrutują się do oddziałów integracyjnych na takich samych zasadach jak do oddziałów ogólnodostępnych. Uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (15-17 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego.

Kandydat do gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, ma możliwość dokonania wyboru dowolnej liczby szkół (wskazuje się kolejność wybranych gimnazjów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych szkół). Na ostatniej pozycji kandydat powinien zaznaczyć w szkole obwodowej grupę rekrutacyjną, która ma zaznaczone kryterium obwodowe. Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej gimnazjalnej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej zostanie ogłoszona przez szkolne komisje rekrutacyjne w gimnazjach 3 lipca 2015 roku o godzinie 13.00.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy złożyć w gimnazjum oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej w terminie od 3 lipca do 7 lipca  2015 roku do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum nastąpi 8 lipca 2015 roku do godz. 13.00 – wywieszenie list na drzwiach szkoły i udostępnienie wyników na stronie internetowej szkoły www.zsoi4.pl i w systemie.

Liczba wolnych miejsc w gimnazjach po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie wyświetlana w trybie on-line na stronach portalu. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, które będzie trwało od 9 lipca 2015r. do 28 sierpnia 2015r. W tym terminie będzie można złożyć oryginały dokumentów do gimnazjów, które posiadają wolne miejsca i w rekrutacji uzupełniającej starać się o przyjęcie.

(wyciąg ze strony www.portaledukacyjny.krakow.plZasady elektronicznej rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016”)

Oferta Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 w Krakowie:

  • KLASA  IA- INTEGRACYJNA– licząca maksymalnie 20 uczniów, na lekcjach jest dwóch nauczycieli (nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający- pedagog specjalny). Klasa realizująca innowację pedagogiczną Ratownictwo medyczne – bezpieczeństwo na co dzień.

J. angielski,  j. francuski, chemia i fizyka w grupach. Dodatkowe zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa i zajęcia sportowo-rekreacyjne.

  • KLASA IC- JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNA –  realizująca program autorski z innowacją

z języka polskiego Krakowskie spotkania z kulturą i języka angielskiego Z kulturą w świat.

J. angielski,  j. francuski w grupach. Dodatkowe zajęcia z j. polskiego i j. angielskiego.

  • KLASA ID- MATEMATYCZNA– realizująca program autorski z innowacją  Rozszerzone nauczanie matematyki w klasie uniwersyteckiej objętej patronatem UJ w Krakowie.

J. angielski, j. francuski  w grupach. Dodatkowe zajęcia z  matematyki.

  • KLASA IE- PRZYRODNICZA- realizująca innowację pedagogiczną z biologii i chemii w zakresie prowadzenia eksperymentów przyrodniczych oraz  projekt przyrodniczy INTERBLOK . Klasa pod patronatem UJ w Krakowie

J. angielski, j. francuski. Dodatkowe zajęcia z biologii, chemii (2 h zajęć badawczych tygodniowo).

  • KLASA IF- FRANCUSKA DELFowska – realizująca program autorski z innowacją Przygoda z kulturą francuską . Klasa pod patronatem Instytutu Francuskiego.

J. francuski,  j. angielski w grupach. Dodatkowe zajęcia z  j. francuskiego.

Serdecznie zapraszamy na DNI OTWARTE, które odbędą się 14 marca 2015r. J oraz na stronę internetową szkoły www.zsoi4.pl