Promocja zdrowia

szkola_promujaca_zdrowie trzymaj_forme zyj_smacznie_i_zdrowo 

szkola_promujaca_zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych, a ponadto:

– pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie (standard 1), – zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań (standard 2), – prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności (standard 3), – tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników; zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej(standard 4), – tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników (standard 5). *Materiały pochodzą ze strony internetowej http://www.ore.edu.pl

W 2008 r. nasza szkoła uzyskała Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Koordynatorem Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia jest pani Marta Kąkol.

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadziliśmy autoewaluację (wyniki autoewaluacji do pobrania) w obszarze pięciu standardów, która jest warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się o ponowne nadanie Krajowego Certyfikatu (załączniki do wniosku).

Publiczna prezentacja jej wyników nastąpiła 29 maja 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie w obecności Krajowego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie pani Katarzyny Stępniak podczas I Konferencji Krakowskich Szkół Promujących Zdrowie. W ramach „dobrej praktyki” zaprezentowaliśmy również zgromadzonym przedstawicielom krakowskich szkół działania podejmowane na rzecz promowania zdrowego stylu życia. Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor Maria Jolanta Kurcz oraz szkolny koordynator pani Marta Kąkol.

Najważniejsze działania Zespołu Promocji Zdrowia klas 4-6

– Prowadzenie akcji „Szklanka mleka”; udział ok.220 uczniów

– Całoroczna działalność proekologiczna: zbiórka baterii (ponad 400 kg), nakrętek

– Zdrowe i kolorowe drugie śniadanie na Żabiej

– organizacja wspólnego spożywania posiłku podczas wybranych przerw

– Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna”

– przygotowanie „Szlachetnej Paczki”, współpraca z SzZPZ klas 1-3;

– Udział w programach edukacyjnych „Znajdź właściwe rozwiązanie” „Trzymaj formę”

– Organizacja warsztatów „ O zdrowiu słów kilka” pod hasłem: „Zdrowo jem, więcej wiem”

– Realizacja zadań wynikających z otrzymanego certyfikatu, Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.”

– Promowanie aktywnego wypoczynku: wycieczki klasowe, wyjścia tematyczne z wychowawcami, udział w lekcjach muzealnych i zajęciach warsztatowych – „To twoja decyzja”

– współpraca z rodzicami w celu wyeliminowania nawyku kupowania niezdrowej żywności, na rzecz drugiego śniadania przygotowanego w domu;

– Współpraca ze szkolną służbą zdrowia: fluoryzacja, pogadanki, badania bilansowe;

– Realizacja zagadnień programowych dotyczących:

– zdrowego odżywiania, higieny osobistej, budowy ciała, wpływu ruchu na zdrowie człowieka, bezpieczeństwa w domu, w szkole i podczas wypoczynku;(sesje plakatowe)

– Spotkania wigilijne z dziećmi i ich rodzicami w klasach;

– Organizacja „Dni niecodziennych” i „Dni kolorowych”- przygotowanie stoisk promujących i dekoracji

– Organizacja z Zespołem klas 1-3 pikniku „Rodzinnie na Żabiej”

– Udział uczniów w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno-Badawczym „ABC Zdrowego Żywienia – ABC Żywienia Dzieci” ( trzydniowe zajęcia warsztatowe, udział ok 90 % dzieci z kl. 4-6)

– Udział chętnych uczniów kl.5 i 6 w Ogólnopolskim Konkursie Focus  „O zdrowiu”(4 laureatów).

 

Koordynator: p. Monika Stawarz

 

Najważniejsze działania Zespołu Promocji Zdrowia w Gimnazjum nr 32

Standard 1 Organizacja corocznie apelu dla klas I przybliżającego założenia Szkoły Promującej Zdrowie, informującego o prowadzonych działaniach i zachęcającego do uczestniczenia w nich. Rozpowszechnianie treści prozdrowotnych w „Galerii zdrowia”, gazetkach klasowych, poprzez stronę internetową i „Rechotkę” gazetkę uczniowską oraz podczas Dni Otwartych, zebrań i konsultacji z rodzicami. Informowanie rodziców podczas zebrań klasowych o prowadzonych działaniach, zasięganie opinii Rady Rodziców; spotkania rodziców ze specjalistami (dietetyk, psycholog, itp.) „Dzielenie się dobrą praktyką”czyli prezentacja działań podejmowanych przez społeczność szkolną na I Konferencji Krakowskich Szkół Promujących Zdrowie.

Standard 2 i 3 Realizujemy projekty, profilaktyczne programy edukacyjne: Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Program „Trzymaj formę” ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej przez dostarczanie wiedzy w zakresie zdrowego żywienia, promocji aktywnego trybu życia, oraz zbilansowanej diety. „Znajdź właściwe rozwiązanie” –Program profilaktyki palenia tytoniu realizowany w klasach I i II podczas zajęć edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego. W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie poznają funkcjonowanie ludzkiego organizmu, uczą się zachowań asertywnych, rozpoznają swoje emocje, zdobywają umiejętność radzenia sobie z problemami. „Żyj smacznie i zdrowo” to akcja, której celem jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, w atrakcyjnej formie, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody. Akcja „Mleko dla szkół – mleko dla zdrowia” w ramach której uczniowie zamawiają mleko białe, mleko smakowe lub jogurt. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Prowadzimy diagnozę i ewaluację potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia (badaniami ankietowymi obejmujemy wszystkich uczniów klas I i ich rodziców); na terenie szkoły prowadzone są również badania w tym obszarze studentów, doktorantów krakowskich uczelni wyższych. Standard 4 Organizujemy warsztaty, akcje, konkursy prozdrowotne: Akcja „Warzywa i owoce w natarciu”- prezentacja projektów uczniowskich dotyczących zdrowego odżywiania się. W ramach całorocznej akcji organizowane są Dni: Marchewki, Żółte, Zielone, Czerwone, w trakcie których uczniowie organizują stoiska degustacyjne, przygotowują prezentacje multimedialne, konkursy, galerie plakatów promujących zdrową żywność. W tych dniach obowiązuje strój dostosowany kolorystycznie do tematu dnia. Dni Niecodzienne takie jak: Dzień Życzliwości, Dzień Miodu, Dzień Wolontariusza, Dzień Zdrowego Serducha, podczas których propagujemy idee, wartości związane z nimi. Warsztaty integracyjne dla klas I „Nasza szkoła da się lubić”, których celem jest pomoc w adaptacji do nowych warunków uczniów klas pierwszych oraz wzajemne poznanie się podczas zabawy. Warsztaty dla klas I i II „Jak się uczyć?” Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczeństwo w sieci” Konkurs dla klas III związany z umiejętnością udzielania pomocy przedmedycznej. Organizacja wycieczek klasowych, rajdów po Beskidach i „Szlakiem orlich gniazd”; udział w imprezach organizowanych przez PTSM w Krakowie. Organizacja i uczestnictwo w wielu rozgrywkach sportowych m.in. Mikołajkowy turniej – towarzyskie mecze siatkówki rozgrywane przez reprezentantów uczniów-rodziców-nauczycieli. Udział w akcjach charytatywnych – współpraca z Hospicjum Św.Łazarza, Dziecięcą Republiką Korczakowską „Dyliniarnia”, „Stowarzyszeniem wiosna”; zbieranie zakrętek, pomoc zwierzętom ze schronisk. Standard 5 Sukcesywnie prowadzone remonty i modernizacje sprawiają, że środowisko szkoły sprzyja nauce, pracy i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej. Bardzo dobre zaplecze sportowe stwarza warunki do prawidłowego rozwoju ruchowego uczniów; bogata oferta zajęć ruchowych do wyboru umożliwia realizowanie się każdego ucznia. Na terenie szkoły istnieje możliwość wykupienia obiadów (firma „Różowy słoń) oraz zakupu zdrowych produktów (automaty z kanapkami, sokami; owoce w sklepiku).

Koordynator: p. Małgorzata Gadomska

 

Zdrowe śniadania na Żabiej

Pamiętamy o zdrowym odżywianiu. Przygotowaliśmy wiosenne kanapki.

Uczniowie klasy 1a